закон

Влезнаха в сила новите разпоредби, съобразно които КАТ Пътна полиция ще упражнява контрол върху Закон за движение по пътищата.

Създадени са нови материално-правни норми за поведението на водачите на моторни превозни средства (МПС): забрана за извършване на внезапни маневри; забрана за движение в платното за насрещно движение по автомагистрала и скоростен път; забрана за организиране и участие в нерегламентирани състезания по пътищата, отворени за обществено ползване, както и използването на пътищата за други цели освен в съответствие с тяхното предназначение; задължение за включване на къси светлини при движение в тунел; въвеждане на изисквания по отношение на гумите през определен период и др.

Увеличени са санкциите за грубите нарушения на правилата за движение по пътищата, които реално застрашават безопасността: превишаване на разрешената максимална скорост с над 30 км/ч.; нарушения, създаващи непосредствена опасност за движението и др.;

Въведен е нов вид принудителни административни мерки за спиране от движение и прекратяване регистрацията на МПС, както и изземване на табели с регистрационен номер.

Облекчен е административнонаказателният процес чрез разширяване обхвата на нарушенията, за които може да бъде наложена глоба с фиш.

Регламентирана е възможността електронният фиш да се връчва и чрез длъжностните лица на определените от министъра на вътрешните работи служби за контрол при осъществяване на функциите и правомощията им.

Въведено е понятието „нов водач“ – водач, който придобива за първи път правоспособност за управление на моторно превозно средство и получава две трети от максималния брой контролни точки, а оставащите една трета контролни точки получава след придобиване на 24 месеца стаж като водач на МПС.

Въведени са съществени промени по отношение поведението при пътнотранспортно произшествие (ПТП) на участниците в движението по пътищата, както и на задълженията на службите за контрол на МВР за посещаване на ПТП.

Изразът „алкохол, наркотици или други упойващи вещества“ е заменен с „алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози“. По този начин изчерпателно се обхващат веществата с вредно въздействие върху поведението на водачите на МПС, като се постига терминологично съответствие с разпоредбата на чл. 343б от Наказателния кодекс (НК).

Подробна информация – Държавен вестник (ДВ), бр. 101/ 20.12.2016 г., обнародва Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за движението по пътищата (ЗДвП), обн., ДВ, бр. 20/ 05.03.1999 г. Основната част от промените в ЗДвП влизат в сила от 21.01.2017 г., а промените в чл. 157, ал. 1 от ЗДвП – от 01.07.2017 г.

Източник: МВР